Search This Blog

Saturday, February 6, 2010

Quiz Competition - Group A (6th to 9th)

1 Akshara Venkatesan N. P. S. 1st Prize
Balaji Venkat N. P. S. 1st Prize

2 Ramprashanth M Jawahar Vidyalaya 2nd Prize
Vishal R Jawahar Vidyalaya 2nd Prize

3 Sudarsan J D. A. V. Boys 3rd Prize
Shravan R Kousik D. A. V. Boys 3rd Prize

SPECIAL PRIZE

1 Palani Raja P Padma Sarangapani
Barath Kumar S Padma Sarangapani

No comments:

Post a Comment