Search This Blog

Tuesday, June 18, 2024

Crow spreading wings ! - காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா

A crow is a bird of the genus Corvus, or more broadly a synonym for all of Corvus.   

எம்பெருமான்,  ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதாரத்தில் வசுதேவர் தேவகி தம்பதிகளுக்கு மதுரா சிறைச்சாலையில் பிறந்தவர்.  எட்டாவது பிள்ளையான கண்ணனை மாமன் கம்சனிடம் இருந்து காப்பாற்ற  இரவோடு இரவாக வசுதேவர் யமுனை வெள்ளத்தை தாண்டி கோகுலத்தில் தலைவனான நந்தன் யசோதை தம்பதிகளிடம் பத்திரமாக  வளர விட்டு விடுகிறார். அதனால் கண்ணனுக்கு நந்தகுமாரன் என்ற பெயர் உண்டு. வடமொழியில் குழந்தைகளை செல்லமாக லல்லா அல்லது லாலா என்று அழைப்பார்கள். நந்நனுடைய செல்லப்பிள்ளையான கண்ணனை நந்தலாலா என்றழைத்தனர். 

பாட்டி சுட்ட வடையும் - அதை சுட்ட (திருடிய) காகமும் கதை, தமிழில்  மிகப்பரவலாக வழங்கிவரும் செவிவழி நீதிக்கதை.  தலைமுறை தலைமுறையாக சிறுவர்களுக்கு இக்கதை சொல்லப்பட்டு வருகிறது.  இக்கதையின் பாத்திரங்கள் - ஒரு  பாட்டி, குழந்தைகள், சில விலங்குகள், பறவை காக்கா - பல்வேறு சிறு சிறு திரிபுகளுடன் இக்கதை எல்லா இடங்களிலும் பொதுவானதாகக் காணப்படுகிறது. 


 

காக்கைச்  சிறகினிலே நந்தலாலா-நின்றன் கரியநிறந் தோன்றுதையே நந்தலாலா;

தீக்குள் விரலைவைத்தால் நந்தலாலா-நின்னைத் தீண்டுமின்பம்ந் தோன்றுதடா நந்தலாலா.

 

அற்புதமான இந்த பாரதியாரின் கவிதையை பல இசையமைப்பாளர்களும்,  மெட்டு போட்டு அதை பாடல் ஆக்கினார்கள்.   1981ஆம் ஆண்டு, ரகுவரன் நடிப்பில் வெளிவந்த ” ஏழாவது மனிதன்” என்ற திரைப்படத்தில்  - திரு எல். வைத்தியநாதன் இசையில், கேஜே  யேசுதாஸ் குரலில் வந்த பாடல் சிறப்பாக இருந்தது.
 
 
 
With regards – S. Sampathkumar
18.6.2024  

Monday, June 17, 2024

Cat & Dog ! - friendly banter, or fight !!

 

English is a funny language –  there are Cats and there are dogs !  - they tend to fight each other most times – there is a metaphor ‘they fight like cats and dogs’.  Yet the adverb ‘it rains Cats & dogs’ – refers to neither Cats nor dogs ! but means – in great quantities, very hard !!  

The Brody family's pet Bloodhound Buddy chases a cat and is captured by other cats in an ambush. Cats and dogs are revealed to be highly intelligent, tech-savvy enemies capable of speech, waging war with covert operatives while concealing their true nature from humans. After an Anatolian Shepherd dog named Butch reports Buddy's capture to his superiors, the best canine agents are dispatched to complete Buddy's mission: to prevent the cats from making all humans allergic to dogs  !  - what, sounds strange ! 

Cats and dogs are the most popular pets in the world. Cats are more independent and are generally cheaper and less demanding pets. Dogs are loyal and obedient but require more attention and exercise, including regular walks.

 


Cats and dogs perhaps have mutual animosity – they dislike each other, and quarrel.  Cats and dogs have a range of interactions. The natural instincts of each species lead towards antagonistic interactions, though individual animals can have non-aggressive relationships with each other, particularly under conditions where humans have socialized non-aggressive behaviors. The generally aggressive interactions between the species have been noted in cultural expressions. In domestic homes where dogs and cats are reared and trained properly, they tend to relate well with each other, especially when their owner is taking  care of them.

 


For centuries, people tend to quarrel more on   whether dogs or cats are smarter — scientific research has provided fuel for the debate. Some studies suggest biological differences in intelligence between cats and dogs. Research reveals that the cerebral cortex, the layer of the brain that controls functions such as problem-solving and decision-making, tends to have many more neurons in dogs than in cats. While dogs possess on average about 530 million neurons in the cortex, cats have only about 250 million— nearly half the amount found in dogs. Though this data might seem to suggest that dogs are twice as intelligent as cats, a direct correlation between larger brain size and increased intelligence has not been conclusively proven. Regardless, dogs’ higher neuron count is often viewed as a gauge of their superior intelligence. 

Dogs tend to demonstrate strong social intelligence, drawing comparisons to the mental capabilities of human toddlers. Studies indicate that dogs display self-awareness and succeed at cooperative communication tasks. 

They need not be fighting all the time ! Dogs and cats can form fast friendships. It is life experiences with members of the other species, and not an inborn animosity, that determines how cats and dogs feel about each other. The initial meeting sets the stage for future considerations in the dog/cat relationship.  The majority of cats can happily coexist with a dog if they are given time to comfortably get to know each other. If a puppy and kitten are raised together, they generally will learn right away to tolerate each other, and some cats and dogs grow to be real friends, even playing and napping together. However, if a dog is already an established member of the household and a new cat or kitten is going to join the family, certain precautions need to be taken.

 


The  description at para 2 is storyline of ‘Cats & Dogs’ movie,  directed by Lawrence Guterman and written by John Requa and Glenn Ficarra, released in 2001.  The story centered on the relationships between cats and dogs, depicting the relationship as an intense rivalry in which both sides use organizations and tactics that mirror those used in human espionage. It was released by Warner Bros., received mixed reviews and earned $200.7 million on a $60 million budget.

 
Interesting !
 
With regards – S Sampathkumar
17.6.2024 

Sunday, June 16, 2024

White stork bringing children ! - நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய்

சத்திமுத்தப் புலவர் சங்க காலப் புலவர்களில் ஒருவர்,  இவர் வறுமையால் தளர்வுற்று தம் ஊர்விட்டு அயலூர் சென்று ஒரு குட்டிச் சுவரின் அருகில் குளிருக்கு ஒதுங்கியிருக்கும் போது நாரை ஒன்று மேலே பறக்கக் கண்டு, வறுமையிலும் தன் பிரிவாலும் வருந்திக் கொண்டிருக்கும் தன் மனைவிக்கு அதைத் தூதாக அனுப்புவது போல் பாடிய பாடல் :

நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய்

பழம்படு பனையின் கிழங்கு பிளந்தன்ன

பவளக் கூர்வாய் செங்கால் நாராய்  .. .... ..

செங்கால் நாரை (Ciconia ciconia - White Stork)  நாரை (சிகோனிடே) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஓர் நீர் இறங்கு பறவை ஆகும். இது வெண்ணிற சிறகுத் தொகுதியையும் கருநிற இறகினையும் உடையது; நீண்ட செந்நிற கால்களும் செந்நிற அலகும் இப்பறவையை எளிதில் இனங்காண உதவும்.

 

Long legs, long necks, and long bills – mostly we call them Cranes (kokku)  but confuse them with Herons, Storks and other names that we know  Herons, Storks, and Cranes must all be a part of the same family? As much as they may appear to be relatives, the short answer is that they actually come from three separate families.

 


The white stork (Ciconia ciconia) is a large bird in the stork family, Ciconiidae. Its plumage is mainly white, with black on the bird's wings. Adults have long red legs and long pointed red beaks, and measure on average 100–115 cm (39–45 in) from beak tip to end of tail, with a 155–215 cm (61–85 in) wingspan. 

Heinrich Luitpold Himmler (1900 –   1945) was a German politician who was the 4th Reichsführer of the Schutzstaffel (Protection Squadron; SS), a leading member of the Nazi Party of Germany, and one of the most powerful men in Nazi Germany, primarily known for being a main architect of the Holocaust. 

In 1942 Heinrich Himmler sought to use storks to carry Nazi propaganda leaflets so as to win support from the Boers in South Africa. The idea for this "Storchbein-Propaganda" plan was a secret that was transmitted by Walter Schellenberg to be examined by the German ornithologist Ernst Schüz at the Rossiten bird observatory, who pointed out that the probability of finding marked storks in Africa was less than one percent, requiring a 1000 birds to transmit 10 leaflets successfully. The plan was then dropped. !! 

According to European folklore, the stork is responsible for bringing babies to new parents. The legend is very ancient, but was popularised by a 19th-century Hans Christian Andersen story called "The Storks". German folklore held that storks found babies in caves or marshes and brought them to households in a basket on their backs or held in their beaks. These caves contained adebarsteine or "stork stones". The babies would then be given to the mother or dropped down the chimney. Households would notify when they wanted children by placing sweets for the stork on the window sill. From there the folklore has spread around the world to the Philippines and countries in South America. Birthmarks on the back of the head of newborn baby, nevus flammeus nuchae, are sometimes referred to as stork-bite. 

In Slavic mythology and pagan religion, storks were thought to carry unborn souls from Vyraj to Earth in spring and summer.  This belief still persists in the modern folk culture of many Slavic countries, in the simplified child story that "storks bring children into the world". Storks were seen by Early Slavs as bringing luck, and killing one would bring misfortune. Likewise, in Norse mythology, the god Hœnir, responsible for giving reason to the first humans, Ask and Embla, has been connected with the stork through his epithets long-legs and mud-king.

 
Interesting !
 
With regards – S Sampathkumar
16.6.2024 

Saturday, June 15, 2024

flock of Pigeons

Flock of Pigeons


 

ஒரு கூடை சன் லைட் ஒரு கூடை மூன் லைட்  

                                                  ஒன்றாக சேர்ந்த கூடை இது