Monday, January 13, 2020

SYMA Childfest 2020 - Sri Deshmukh Shekhar Sanjay, IPS


""தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக; அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று''  
~the events culminated with this Thirukural by the Chief Guest.  His speech in Tamil is the subject matter of this post !

What a day today ! ~ Goldwinner SYMA Childfest 2020 concluded at NKT National Girls High School, Triplicane, Chennai 5. Srinivas YOungmens Association (SYMA)  has been in service to the society since 1977.  WE have been conducting Childfest, competition for school children, aimed at promoting spirit of competitiveness and developing the spirit in school children providing platform to hone and exhibit their skills.    Close to 100 schools and more than 2000 students participated in 2 day events.  There were events with individual participation : Fancy Dress Competition (for Lkg, Ukg, 1st & 2nd); Drawing Competition (Groups for Lkg & Ukg; 1&2; 3-5; 6-8 & 9 -12’.  There were group competitions in which students participated through school :  Group Singing; Quiz (2 groups 6-9 & 10-12); Group discussions; Art work &
Group dance. 

At 5.30 pm on Sunday 12th Jan 2020 – Prize Distribution function – Chief Guest was Sri Deshmukh Shekhar Sanjay, IPS, Dy Commissioner of Police, Mylapore.  Special guests on dais were : Mr P Saravanan, GM, Grundfos & Sri MK Raman – a person who had accomplished so much in academics.  All the three of them have excelled in academics – this post is specific to the Chief Guest. The programme started with a prayer.  Yours truly welcomed the Guests and introduced the Guests on dais.  Chief Guest came a few minutes earlier and the PD function started exactly on time @ 05.30. 
Sri Shekhar Deshmukh is IPS Officer of 2012 batch.  He studied at KTHM College, Nashik, then studied Engineering (Info Technology) at Singhad College of Engineering, Pune.  With passion to serve the people, he completed IPS and had worked in various places in Tamilnadu including at Nagapattinal as Superintendent of Police.  He was then posted as Aide-de-Camp to Governor Mr Bhanwarilal Purohit.
Today, he impressed everyone with a motivating speech.  He stressed the importance of ‘cleanliness’ – of body as also keeping the surroundings clean.  He advised the students on important of adapting technology.  He pointed out them that mobile phone is a handy device which can be leveraged for understanding and utilizing technology but warned them of the pitfalls and difficulties that wrong usage could land someone into.  He advised the parents on the need to monitor their ward and show them the right path.  He made the audience ponder on ‘what is intelligence’ – and stressed that it need not be restricted to academic brilliance as it could be literary, fineart and more.  He solicited the parents to understand their ward and allow them to prosper in the area of their choice.
He spoke about discipline – yes, as a Police Officer, discipline is of utmost importance – went on to add that discipline is physical as also mental. While getting up early and being on time could be physical attributes, the mental will-power to execute plans and adhere to timelines is also of strategic importance. 
We at SYMA were really impacted the great speech, his timely arrival, the warmth and friendliness displayed and staying with us till the end, handing over prizes and allowing us to have some group photos – thank you so much Sir for accepting our invitation and coming to preside over the function.  It is an evening all of us would remember forever.
Here is some history of Police in Tamil Nadu :-
Copper plate inscriptions dating back to  the period of Thirumalai Nayak, mentions appointment of guards (kavalans) to protect villages.   Pedda Naik was  engaged by the British to Guard the town of Madraspatanam with the assistance of peons. The system was the remnant of the ‘Kaval’ organization.  Decades later, Francis Kelly and Vambaukkam Raghavachariar became the first Indians to be inducted as Police Magistrate and Dy. Supdt. of Police. Madras Presidency Police bought Freemasons lodge to house the Police Headquarters.
The Indian Police Service (IPS) is one of the three All India Services as envisaged in the Constitution of India. In 1861, the British Government introduced the Indian Councils Act, 1861 that created the foundation of a modern and professionalised police bureaucracy in India. It introduced, a new cadre of police, called Superior Police Services, later known as the Indian Imperial Police. In 1948, a year after India gained independence; the Imperial Police was replaced by IPS.
In case you wondered, why ‘Tamil speech’ was the reference -  Mr Shekhar Deshmukh hails from Maharashtra, born and studied there – after passing IPS and his posting in Tamil Nadu had learnt Tamil and waxed eloquence.  He really impressed and impacted us greatly with a great motivating speech in Tamil.
~ to conclude here is meaning to the Thirukural.
இதற்கு, "பிறந்தால் புகழுடன் பிறக்க வேண்டும்; புகழ் இலாதார் பிறத்தலைவிடப் பிறவாமையே நன்று' என உரை கண்டனர். அது தவறு. ஏனெனில், பிறத்தலும் பிறவாமையும் அவரவர் கையில் இல்லை. பரிமேலழகர் இதனையொட்டி, "மக்களாய்ப் பிறக்கின் அதற்கேற்ப புகழுடன் பிறக்க வேண்டும்; அஃதிலாதார் மக்களாய்ப் பிறத்தலைவிட, விலங்காய் பிறத்தல் நன்று' என உரை எழுதியுள்ளார். இதற்குப் பொருத்தமான பொருளை ஒளவையின் புறப்பாடல் ஒன்று விளக்குகிறது.
குறளுக்கு இவ்வாறு சரியான   பொருள் காணமுடியும்: -   தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக - ஒரு காரியத்திற் புகுந்தால் அதில் மிகச்சிறந்து விளங்குமாறு தோன்ற வேண்டும். அவ்வாறமையாதெனில், அக்காரியத்தில் புகாதிருத்தலே நன்று. அஃதின்றேல் அக்காரியத்தில் பிறரினும் மேம்பட்டு விளங்க வேண்டும். அதற்குரிய ஆற்றலோ, திறமையோ இல்லாவிட்டால், அதில் தோன்றி - அதாவது அக்காரியத்தில் புகுந்து, அவமானப்படுவதினின்றும் நீங்குமாறு, முதலிலேயே அதிற் புகாவாறு தவிர்ப்பது நல்லது.  தோன்றுதல் - விளங்கித் தோன்றுதல்; புகழுடன் மேம்பட்டுத் திகழ்தல். "தோன்றுதல்' என்ற சொல்லாட்சி ஒளவையின் பாடலிற் போலக் குறளிலும் உள்ளதை ஒப்பிட்டறிதல் வேண்டும்.

With great regards – S. Sampathkumar
Secretary (SYMA)
12th Jan 2020.No comments:

Post a Comment